top of page

Privacyverklaring

 

Bliss Vibration Kids Academy, gevestigd aan Twaalfmorgenstraat 49 5212SN ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66496098, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.blissvibration.com
Twaalfmorgenstraat 49
5212SN ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 06 21221049
Jesse Turpijn – van Tuijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Bliss Vibration Kids Academy Zij is te bereiken via Jesse@blissvibration.com

Bliss Vibration Kids Academy vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zullen wij er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bliss Vibration Kids Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door Bliss Vibration Kids Academy beperkt verwerkt als deze relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hier om gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, waaronder de ontwikkelingsvoortgang en leeractiviteiten, gegevens betreffende de gezondheid, het welzijn van de leerling en de ondersteuningsbehoefte voor zover die noodzakelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning.
Doel van deze verwerking is de organisatie van de school en het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van studieadviezen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Jesse@blissvibration.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bliss Vibration Kids Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag: Overeenkomst)
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Grondslag: Toestemming)
• Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag: Overeenkomst)
• Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag: Toestemming)
• Om goederen en diensten bij je af te leveren (Grondslag: Overeenkomst)
• Bliss Vibration Kids Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. (Grondslag: Wettelijke Verplichting)
• Organisatie van de school en het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van studieadviezen. (Grondslag: Wettelijke Verplichting + Toestemming + Overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming
Bliss Vibration Kids Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bliss Vibration Kids Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bliss Vibration Kids Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia; wordt 7 jaar bewaard
Financiële Administratie; wordt 7 jaar bewaard
Persoonlijke dossiers; Gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens verzameld ter voorbereiding en tijdens de looptijd van de overeenkomst worden tot 9 jaar bewaard na beëindiging looptijd overeenkomst
(E-mail)correspondentie; Onbeperkt of gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij klant zich beroept op zijn/haar rechten in het kader van de Wet AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bliss Vibration Kids Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bliss Vibration Kids Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bliss Vibration Kids Academy gebruikt alleen functionele en analytische cookies (die geen inbreuk maken op je privacy) Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons laat verwerken.
• Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Bliss Vibration Kids Academy om jouw gegevens in te zien.
• Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
• Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Bliss Vibration Kids Academy, kun je bezwaar maken.
• Gegevensoverdracht – Mocht je jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Bliss Vibration Kids Academy jouw de relevante gegevens voor de overdracht verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
• Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Jesse@blissvibration.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bliss Vibration Kids Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bliss Vibration Kids Academy neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via Jesse@blissvibration.com

bottom of page